Säkerhetsplan

Allmänna regler

På anläggningen gäller hastighetsbegränsning på 20 km/tim

Parkering endast på vår parkering vid ridhuset

Cyklar och mopeder parkeras på gården utanför sadelkammaren

Vi ser helst att ni behåller era hundar i bilen eller hemma.

Barnvagnar får ej vara i ridhuset, i stallet eller vid boxarna.

Säkerhetsregler

För mer utförliga säkerhetsregler för ryttare hänvisar vi till Ridsportförbundets dokument ”säker med häst”. I elevernas utbildningsplan ingår det att se filmerna i säkraste laget.

Alla nya elever bjuds in till en introduktion innan start för genomgång av regler och grundläggande hästhantering.

Utrustning ridskolan

Ridhjälm

Godkänd ridhjälm ska bäras av alla som vistas i stallet och är under 18 år. Är man över 18 år så är det obligatoriskt vid all ridning.

Skor

Stövlar med klack eller rejäla skor med shortchaps ska bäras av alla ridande utan ledare. Elever med ledare behöver ej ha shortchaps.

Handskar

Rekommenderas vid all ridning och hästhantering. Linda aldrig tygel eller grimskaft runt handen.

Säkerhetsväst

Alla elever under 18 år ska bära säkerhetsväst. Det finns säkerhetsvästar att låna i ridhuset.

Stallet och hästhantering

I stallet går man alltid, inget springande.

Man pratar med små bokstäver.

Hästarna ska alltid vara uppbundna vid hantering. Be om hjälp om du är osäker när du ska ta på grimman och binda upp hästen.

Tyglarna ska ligga kvar runt hästens hals när du leder den till och från lektion.

När man leder till hagen ska alltid grimskaft användas

Lägg ingen utrustning på golvet..

Fäll ner sadelhängaren när du är klar.

Elever med egen häst gör iordning utanför sin transport och får ej tas in i stall eller komma i kontakt med ridskolehästarna.

Regler ridhuset

Ridhusporten får ENDAST öppnas av ridläraren.

Kläsel ska vara ordnad innan lektionen börjar.

All uppsittning sker på medellinjen med pall. Hästen får inte släppas vid uppsittning.

Spöet hålls i vänster hand vid uppsittning. Sätt tån i sadelgjorden och sätt dig försiktigt ner på hästen.

Håll alltid en hästlängd mellan varje häst. Kommer du för nära hästen framför så vänd över banan.

Ledare går alltid på insidan vid hästens bog.

Föräldrar får ej instruera barnen när de rider. De får ej heller kommentera elever som rider.

Man får filma och ta biler på sitt eget barn ej på andra.

På läktaren ska det vara tyst. Föräldrar ansvarar för syskon som vistas på läktaren. Hundar är förbjudet på läktaren.

Instruktioner vid brand/olycksfall/tillbud

Brand: se separat brandinformation

Olycksfall: Se separat handlingsplan vid olyckstillbud. Tillbudsrapportering finns i stallet.

Verksamhetsplan

Inledning

Store Stens Ryttarförening är en ideell förening med cirka 175  medlemmar varav för närvarande cirka 145 ridande per vecka på ridskolan. Lektionsverksamheten omfattar bland annat ponnygrupper för de minsta (Ponnyturen), barn och ungdomsgrupper samt mixade grupper med ungdomar och vuxna.

Föreningen drivs ideellt. Verksamhets och ridskolechef arbetar ideellt och har ett fint samarbete med ridlärare. Föreningen har avtal med ridlärare för ridundervisning, utbildningsplan och hästkunskap. Hästar är delvis medlemsägda eller ägda av en enskild firma. Föreningen hyr anläggningen på gården Store Sten. På SSRF finns ett ridhus och en gruspaddock, en stor hage på 5 ha med blandad terräng. Det finns även en liten skog med ridvägar. Totalt finns det 25 boxplatser varav 23 av dem är uteboxar.  Ridskolan har cirka 19 hästar och ponnyer i olika åldrar och utbildningsnivåer, därutöver finns även 3 privathästar uppstallade. SSRF arrangerar tävlingar på klubbnivå i dressyr och hoppning på ponny och häst. 

Ekonomi

SSRF strävar efter att ha en stabil och sund ekonomi. Styrelsen ansvarar tillsammans med medlem utsedd av föreningen att ekonomin hålls i en god balans. Föreningen tar hjälp av redovisningsfirma som redovisar kvartalsuppföljningar till styrelsen. 

Styrelsen 

Styrelsen verkar för föreningens ändamål genom att planera, leda och fördela arbetet inom föreningen. Styrelsen för protokoll på sina möten och informerar tillsammans med ridskolechefen sina medlemmar om vad som är på gång.

Ridskola

SSRF erbjuder ridutbildning främst för barn och ungdomar. SSRF erbjuder ridning för vuxna i viss mån. I elevens ridabonnemang ingår det även en kurs/utbildning eller ett 2-dagars dagridläger. För de mindre barnen har SSRF regelbundna teorilektioner efter ridlektionen.  Ridskolegruppen (Ridskolechef, Verksamhetsansvarig, ridlärare, stallvärdinna och  fritidsvärd) har möte varje torsdag och ridskolechef rapporterar till styrelsen.  

Ungdomssektionen (US)

US är för barn och ungdomar under 26 år. Denna sektion är vår framtid och har som uppgift att bland annat introducera ungdomar såväl i det dagliga arbetet med omsorg om hästen och med föreningsarbetet i allmänhet i klubbens anda. Sektionens uppgift är också att erbjuda aktiviteter för barn och ungdomar samt att arbeta med att engagera och få fler barn och ungdomar aktiva i stallet med allt inom stall- och hästvård. Sektionen anordnar aktiviteter som lockar medlemmar under 26 år att delta. UDS ska föra protokoll vid sina möten och återrapporterar till styrelsen.

Miljöpolicy

Store Stens Ryttarförening, (SSRF) har i sin verksamhet identifierat följande områden som viktiga ur miljösynpunkt:

Lagstiftning

SSRF ska förstå och uppfylla de lagar, föreskrifter och andra miljökrav som gäller för vår verksamhet.

Energi

I SSRF´s verksamhet förbrukas energi i form av el, värme, varmvatten och drivmedel.
SSRF ska arbeta för att hushålla med naturresurser och energi samt för att minska
energiförbrukningen.

Kemikalier 

Då kemikalier används ska de vara godkända och vara det för verksamheten
fungerande valet med minst miljöpåverkan.

Inköp

SSRF kan minska sin miljöpåverkan genom att välja den miljömässigt bästa leverantören eller produkten. Vid samtliga inköp och upphandlingar av produkter och system ska miljöaspekter
vägas in som en parameter. Förbrukningsvaror som inköps ska ha någon av de etablerade miljömärkningarna.

Återvinning

SSRF´s verksamhet är till största delen av den karaktären att det i det dagliga arbetet uppkommer avfall av olika slag. Som exempel, papper, wellpapp, plast, glas, metaller, elektronik och ljuskällor.
Från stallet genereras organiskt avfall som gödsel och strö från bäddar.

SSRF strävar efter att minska mängden avfall och att det som uppkommer ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt för återanvändning, återvinning eller destruktion.

 

Transporter

Vid upphandling av varor ska transporternas miljöpåverkan beaktas.

Miljömål och egenkontroll

Att bedriva ett aktivt miljöarbete och minska SSRF´s miljöpåverkan är ett fortlöpande arbete med ständiga förbättringar. Årligen görs en uppdatering av denna miljöpolicy och utifrån den omsätts de identifierade miljöaspekterna i miljömål med handlingsplaner för att nå dessa.

Varje år ska kontroll genomföras för att se om miljömålen är uppfyllda. Är så inte fallet ska en aktionsplan upprättas. Ansvarig för denna egenkontroll är SSRF´s styrelse.

Doping tobak, alkohol och narkotika

Inledning

Store Stens Ryttarförenings verksamhet är uppbyggd på ideell bas och arbetar för gemenskap, kamratskap och social fostran. För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas i sitt idrottande och andra intressen.

Hur vi vuxna och ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt i denna utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en policy för föreningens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och stöd för våra medlemmar.

TOBAK

SSRF är en rökfri anläggning.

Detta gäller både rökning och snusning. Åldersgränsen är 18 år enligt svensk lag.

SSRF tillåter inte att våra ungdomar använder tobak under eller i anslutning till vår verksamhet.

Om vi upptäcker att någon/några av våra ungdomar använder tobak pratar vi med berörd person och kontaktar föräldrarna.

Vad händer?

Om vi ser att våra ledare inte följer vår policy ska någon annan ledare eller person i styrelsen prata med berörd person.

Ansvar

Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, ledarnas och föräldrarnas. Som barn- och ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att vara en förebild för ungdomarna.  Ansvaret för att dessa regler följs är ledarnas och styrelsens.

 

ALKOHOL

Åldersgränsen för att köpa och dricka alkohol på restaurang är 18 år enligt svensk lag, 20 år för att köpa på systembolaget.

SSRF tillåter inte att våra ungdomar under 18 år dricker/handlar alkohol.

Om vi upptäcker att någon/några av våra ungdomar använt alkohol pratar vi med berörd person och kontaktar föräldrarna. Vid misstanke om alkoholproblem kontaktas sociala myndigheterna.

Ansvar

Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, ledarnas och föräldrarnas. Som barn- och ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att vara en förebild för ungdomarna.  Ansvaret för att dessa regler följs är ledarnas och styrelsens.

Alkohol får inte drickas under resor, läger eller under andra aktiviteter där man ansvarar för ungdomarna.

Man kommer inte berusad eller bakfull till lektion, aktivitet eller möte. Man får inte dricka eller uppträda berusad i föreningens kläder eller dräkt. På fester där det förekommer alkohol är det 18 årsgräns som gäller.

Vad händer?

Om vi ser att våra ledare inte följer vår policy ska någon annan ledare eller person i styrelsen prata med berörd person.

Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledare ska vi ha ett enskilt samtal med berörd, erbjuda stöd och hjälp. Vid upprepade tillfällen av berusning avstängs personen från uppdraget som ungdomsledare.

 

 

 

NARKOTIKA OCH DOPNINGSPREPARAT

All bruk och hantering av narkotika är förbjudet enligt svenskt lag. All form av doping är förbjudet i enighet med idrottens regler, dessutom är hantering av visa dopingpreparat (till exempel anabola steroider) även förbjudna enligt svenskt lag.

Om vi upptäcker eller misstänker att någon av våra medlemmar och ledare provat eller använder narkotika/dopning preparat ska vi ha ett enskilt samtal med medlemmen och kontakta föräldrarna om medlemmen är under 18 år. Kontakt tas även med sociala myndigheter, polis samt med riksidrottsförbundets (RF) antidopingsgrupp.

Ansvar

Ansvaret för att upptäcka och uppmärksamma om någon inte följer detta är ledarnas och styrelsens.

 

DOPING OCH OTILLÅTEN MEDICINERING AV HÄST

Vi följer Svenska Ridsportförbundets regler för dopning och otillåten medicinering av häst. Reglerna omfattar alla medlemmar i en förening ansluten till förbundet och alla som har tävlingslicens utställd av förbundet samt alla som deltar i en tävling arrangerad av förening ansluten till förbundet.

Ansvar

Ansvaret för att upptäcka och uppmärksamma om någon inte följer detta är ledarnas och styrelsens men även SSRF´s medlemmar.

 

Dela den här sidan